ქუთაისის ნაქალაქარი

ქუთაისის ნაქალაქარი

ქუთაისის ნაქალაქარი

ქუთაისის ნაქალაქარი იმერეთში, ქალაქ ქუთაისში მდებარეობს. ქალაქის უძველესი ისტორიის შესახებ წერილობითი წყაროები თითქმის არ მოიპოვება. მეცნიერები ქუთაისთან აიგივებენ ელინისტური ხანის ბერძნულ წყაროებში მოხსენიებულ ქალაქ კუტაიას, სადაც იგი კოლხეთის მეფის რეზიდენციად არის წარმოდგენილი. ამის შემდეგ, უკვე VI საუკუნეში, პროკოპი კესარიელი Read more

გელათის სოხასტერი

გელათის სოხასტერი

გელათის სოხასტერი

გელათის სოხასტერი იმერეთში მდებარეობს, ქალაქ ქუთაისიდან 11 კმ-ზე, გელათის მონასტრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მისგან 200 მეტრის დაშორებით, შემაღლებულ ადგილას. ძეგლი თარიღდება XII საუკუნით, მოიცავს ასევე XVI ს-ის სამშენებლო ფენებს. სოხასტერი ეწოდებოდა ბუნებრივ ან საგანგებოდ გაკეთებულ შენობას, სადაც ბერები განმარტოებულ, დაყუდებულ ცხოვრებას ეწეოდნენ. გელათის სოხასტრის შესახებ ვახუშტი ბაგრატიონი წერს: “კვალად არს გელათის პირისპირ, აღმოსავლეთად, მონასტერი გუნბათიანი, დიდშენი, სოხასტერად ხმობილი. უზის წინამძღვარი”. ისტორიულ წყაროებში მონასტრის შესახებ ფაქტობრივად არაფერია ცნობილი. მიიჩნევა, რომ დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ცნობა ქსენონის აგების შესახებ გელათის სოხასტერს უნდა ეხებოდეს: “და კუალად სხუა მოიგონა საქმე, შემსგავსებული მოწყალისა და ტკბილისა ღმრთისა სახისა, კაცთმოყუარებისა თუისისა: აღაშენა ქსენონი ადგილსა შემსგავსებულსა და შუენიერსა, რომელსა შინა შეკრიბნა ძმანი, თუითოსახითა სენითა განცდილნი, და მოუმზადა ყოველი საჴმარი მათი, უნაკლულოდ, უხუებით, და განუჩინა შესავალი და საღვაწი მათნი ყოვლადვე. თუით მივიდის და მოიხილნის, მოიკითხნის და ამბორს უყვის, თუითოეულსა მამებრ სწყალობდის და ნატრიდის, განამჴნობდის მოთმინებისა მიმართ, მონახის თუისითა ჴელითა ცხედრები, სამოსლები და საგებელი მათი, პინაკი და ყოველი საჴმარი მათი, მოსცის თუითოეულსა ოქრო საყოფინ და განკრძალულნი ზედამდგომელნი მათნი, და განაგის ყოველი საქმე მათი დიდად და შუენიერად ღმრთისმსახურებით”. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ კომპლექსი თავიდან სამკურნალოს, ქსენონს წარმოადგენდა და სოხასტერი გვიან შერქმეული სახელია, მას შემდეგ, რაც ანსამბლმა პირვანდელი ფუნქცია დაკარგა. კომპლექსი ცუდ მდგომარეობაშია, დაწყებულა ეკლესიის რესტავრაცია, თუმცა ძალიან უხეშად, ლავგარდნის მცირე ნაწილი გარედან შეცემენტებულია, მკვეთრად და ცუდად იქცევს ყურადღებას ასევე ახალი იატაკი და კანკელი, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მინაშენებს არ აქვს გადახურვა და წვიმისას წყალი დგება. გელათის სოხასტერი თავისი კომპოზიციითა და არქიტექტურული თავისებურებებით მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს სათანადო ყურადღებას.

 

ძეგლის აღწერა

გელათის სოხასტერი სამი ძირითადი მონაკვეთისგან შედგება: წინა ეზო, ეკლესიის ტერიტორია და შიდა, მთავარი ეზო. ანსამბლი მოიცავს მაცხოვრის ეკლესიას, სამსართულიან შენობას, სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებსა და გალავანს. წინა ეზო მოწყობილია ეკლესიის ტერიტორიისა და მთავარი ეზოსკენ მიმავალი კარიბჭის წინ. აქედან პირდაპირ შეიძლება მოხვედრა, როგორც ეკლესიის ტერიტორიაზე, ასევე შიდა ეზოში. ეკლესიის ტერიტორიაზე შესასვლელი კარი არქიტრავითაა გადახურული. წინა ეზოს კარიბჭე სამხრეთ-დასავლეთ კუთზეშია მოწყობილი და წრიული გეგმის მქონე კოშკებითაა ფლანკირებული. კომპლექსის მთავარი ნაწილი ეკლესიის ტერიტორიაა, რომელიც, დანარჩენ ნაწილებთან შედარებით, 1,5 მეტრით მაღალზეა განლაგებული. ტაძრის ეზოს ერთი მეტრის სიმაღლის კედელი აქვს შემოვლებული. ეკლესიის ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში, წინა ეზოს მოსაზღვრედ ორი სხვადასხვა ზომის, გეგმაში სწორკუთხა სათავსია. ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილში მომცრო ზომის, მინაშენებიანი დარბაზული ეკლესია დგას. წინა ეზოდან მთავარ ეზოში შესასვლელის მარჯვნივ წრიული გეგმის მქონე ნაგებობა დგას, რომელიც სწორკუთხა სათავსის ადგილას აუშენებიათ. მთავარი ეზოს სამხრეთ ნაწილში, წინა ეზოს მოსაზღვრედ, მიჯრით განლაგებული სამი სწორკუთხა სათავსი ყოფილა. მთავარ ეზოში, მთლიანი კომპლექსის ცენტრში, ეკლესიის ტერიტორიის კედელთან, სამსართულიანი, კოშკის ტიპის საცხოვრებელი ნაგებობა დგას, რომელიც, სავარაუდოდ, კომპლექსის (სავარაუდოდ, ქსენონის) წინამძღვრის საცხოვრებელი უნდა ყოფილიყო. შიდა ეზოს ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში კოშკები და რამდენიმე სათავსია განლაგებული. გარდა ეკლესიისა და სამსართულიანი შენობისა, კომლექსის ყველა შენობა ნაგებია დაუმუშავებელი, უხეშად ზედაპირმოსწორებული ქვით, ალაგ-ალაგ გამოყენებულია თლილი ქვაც (კუთხეებში, თაღზე, წირთხლებზე და ა.შ.). 

გელათის სოხასტრის მაცხოვრის ეკლესია დარბაზულ ნაგებობას წარმოადგენს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ეკვდერებითა და დასავლეთის ნართექსითა და სტოა-გალერეით. ტაძარი XII საუკუნეშია აგებული, ნართექსი და გალერეა კი XVI ს-ში. შენობა ორსაფეხურიან ცოკოლზე დგას. მთავარი დარბაზი აღმოსავლეთით სწორკუთხედში ჩაწერილი ნახევარწრიული აფსიდით სრულდება. საკურთხეველი გამოყოფილია აფსიდის მხრებითა და სატრიუმფო თაღით. აფსიდის მხრები კაპიტელებით სრულდება, რომელთა პროფილს თარო და წრეთარგი შეადგენს. აფსიდში თაღოვანი სარკმელია გაჭრილი. სარკმლის ორივე მხარეს თითო სწორკუთხა ნიშაა განთავსებული. დარბაზი გადახურულია ცილინდრული კამარით. ინტერიერი შელესილი და მოხატული ყოფილა, მოხატულობისგან უმცირესი ფრაგმენტებიღაა შემორჩენილი (მოხატულობა გვიანდელია). ეკლესიის გრძივ კედლებში სწორკუთხა გასასვლელებია, რომლითაც ის გვერდითა მინაშენებს უკავშირდება. კარის ღიობი დასავლეთითაც არის, რომლითაც ეკლესია დაკავშირებულია ნართექსთან. ორივე მინაშენი აღმოასვლეთით ნახევარწრიული აფსიდით სრულდება და ორივეგან აფსიდში ტრაპეზის ქვა დგას. ნართექსთან კარითაა დაკავშირებული ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მინაშენებიც, თუმცა ჩრდილოეთის მინაშენის დასავლეთ შესასვლელი მოგვიანებით ამოუშენებიათ და ამჟამად იქ მოხვედრა მხოლოდ ეკლესიიდანაა შესაძლებელი. ნართექსიდან სამხრეთის მინაშენში შესასვლელს თაღოვანი გადახურვა აქვს, თაღს დაბრტყელებული ფორმა აქვს. ნართექსი მსხვილ პილასტრებზე გადაყვანილი თაღებით სამ ნაწილადაა გაყოფილი (პილასტრებს დახრილი სიბრტყისა და თაროსგან შექმნილი მასიური კაპიტელები აქვს), სამხრეთის ნაწილს ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ დამხრობილი მეოთხედსფერული გადახურვა აქვს, სავარაუდოდ ასეთივე გადახურვა უნდა ჰქონოდა ჩრდილოეთის ნაწილსაც, თუმცა ამჟამად მორღვეულია. მოხატული ყოფილა ნართექსიც. ამ სათავსის ჩრდილოეთ, სამხრეთ და დასავლეთ კედლებში თაღოვანი სარკმლებია გაჭრილი. ნართექსი არქიტრავული გასასვლელით ღია კარიბჭეს უკავშირდება, კარი ორივე მხრიდან თაღებშია მოქცეული. კარიბჭე მთლიანი ნაგებობის სიგანესთან შედარებით, უფრო მოკლეა. ნართექსის მსგავსად ისიც სამ ნაწილიდაა თაღებით გაყოფილი. კარიბჭე სამხრეთითა და ჩრდილოეთით თითო დიდი თაღით, დასავლეთით კი უფრო მომცრო, მსხვილ ბურჯზე დაყრდნობილი, ორი თაღითაა გახსნილი. ეკლესიის ფასადები სრულიად სადაა, არ აქვს არავითარი მორთულობა. ფასადებს წრეთარგისა და ლილვისგან შედგენილი ლავგარდანი ასრულებს. ეკლესიის მხატვრულ ეფექტს დიდი ზომის თლილი ქვების წყობა და კარიბჭის თაღები ქმნის. ეკლესიას აზიდული პროპორციები ჰქონია, თუმცა მინაშენებმა შენობის პროპორციები შეცვალა და ეს აზიდულობა აღარ აღიქმება. ნართექსს ორფერდა გადახურვა აქვს, რომელიც ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მინაშენების გადახურვებს ერწყმის, კარიბჭეს კი ცალფერდა გადახურვა აქვს.

საცხოვრებელი კოშკური ნაგებობა სამსართულიანია. პირველ სართულზე შესასვლელი კარი აღმოსავლეთის მხრიდანაა გაჭრილი. ოთახის სამხრეთ კედელში ფართო ნიშაა. ჩრდილოეთ კედელში გაჭრილია ვიწრო სარკმელი. მეორე და მესამე იარუსებისგან შემორჩენილია მხოლოდ სამხრეთ კედელი და დასავლეთ კედლის ნაწილი. მეორე იარუსს კარი ეკლესიის მხარეს აქვს გაჭრილი. ამ სართულზე კედლებში ღრმა ნიშებია მოწყობილი, გვხვდება კედელში მოთავსებული საპირფარეშოც. მესამე სართულის კარიც ეკლესიისკენ იყო მიმართული. სამხრეთ კედელში მოწყობილია ბუხარი. სართულშუა გადახურვა კოჭოვანი იყო. საცხოვრებელი ნაშენია სუფთად თლილი ქვით. ნაგებობის სტრუქტურიდან ჩანს, რომ საქართველოს მონასტრებში არსებული კოშკებისგან განსხვავებით (უბისა, მარტვილი და ა.შ.), იგი უბრალოდ ვერტიკალური განლაგების მქონე საცხოვრისს წარმოადგენდა და მესვეტეობისთვის და განდეგილად ცხოვრებისთვის არ იყო განკუთვნილი. 

 

 

იხილეთ დარბაზული ეკლესიები ⇒ 

 

ავტორი: თამთა დოლიძე. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 

რესურსები ინტერნეტში:

 

გელათის მონასტერი

გელათის მონასტერი

გელათის მონასტერი

გელათის მონასტერი იმერეთის მხარეში მდებარეობს, ქალაქ ქუთაისის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე. იგი ქართული კულტურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელიც დავით აღმაშენებელმა დააარსა 1106 წელს. სწორედ გელათის ტაძარის შესასვლელშია დაკრძალული საქართველოს უდიდესი მეფე. Read more

ბაგრატის ტაძარი

ბაგრატის ტაძარი

ბაგრატის ტაძარი

ბაგრატის ტაძარი იმერეთის მხარეში, ქუთაისში მდებარეობს, უქიმერიონის გორაზე. იგი 1003 წლით თარიღდება. ეკლესიის აგების ზუსტი თარიღი მოცემულია ნაგებობის ჩრდილოეთის სარკმელთან განთავსებულ წარწერაში: “ოდეს განმტკიცნა იატაკი, ქორონიკონი იყო 223”. თუკი ამ თარიღს ქრისტიანულ წელთაღრიცხვაზე გადმოვიტანთ, 1003 წელი გამოდის. ეს წარწერა არის საქართველოში არაბული ციფრების გამოყენების უძველესი ნიმუში. ბაგრატის ტაძარს თავისი მხატვრული Read more